Yönetmelikte ilk göze çarpan birinci basamak sağlık tesislerinde yapılan değişikliği ile birinci basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine yönelik değişiklik oldu.

Sağlık Bakanlığından:

KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/9/2019 tarihli ve 30894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı ve bakanlıklar ile bunların bağlı kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet üniversiteleri, belediyeler ve organize sanayi bölgeleri bünyesindeki sağlık tesislerini ve bağlı birimlerini kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Faaliyet izin belgesi: Bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış sağlık tesisinin kurumsal bilgilerini, kapasitelerini, bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerini içeren ruhsat belgesine bağlı olarak Bakanlıkça düzenlenen Ek-4c’de yer alan belgeyi,”

“k) İlçe sağlık müdürlüğü: Toplum sağlığı merkezinin kurulmadığı ilçelerde birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden, bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetleyen, destekleyen ve birinci basamak sağlık hizmeti veren bağlı birimlerinden dolayı bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılan idari birimi,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci basamak sağlık tesisleri şunlardır:

a) Bünyesinde birinci basamak sağlık tesisi bulunan ilçe sağlık müdürlüğü (İSM)/Toplum sağlığı merkezi (TSM).

b) Aile sağlığı merkezi (ASM).

c) Halk sağlığı laboratuvarı (L1ve L2).

ç) Kurum tabipliği.

d) Poliklinik.

e) Mediko-sosyal sağlık hizmetleri birimi.

f) Ağız ve diş sağlığı polikliniği.

g) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesisleri.

ğ) İlgili mevzuat kapsamında açılacak benzer sağlık tesisleri/üniteleri.

(3) Birinci basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;

a) Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı (ÇEKÜS) birimi,

b) Enfeksiyon kontrol birimi,

c) Organ bağış birimi,

ç) Evde sağlık hizmeti birimi,


115.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına İlişkin Duyuru!

115.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına İlişkin Duyuru!

d) Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM),

e) Aile hekimliği birimi (AHB),

f) Sağlıklı hayat merkezi (SHM),

g) Göçmen sağlığı merkezi/Güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezi,

ğ) İş sağlığı ve güvenliği birimi (İSG),

h) Sağlık evi,

ı) Bağımlılık danışma merkezi,

i) İlgili mevzuatı kapsamında açılacak benzer birimler bağlı birim olarak eklenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İlçe hastanesi.”

“(3) İkinci basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;

a) Toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM),

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ünitesi (GETAT),

c) Obezite merkezi,

ç) Üremeye yardımcı tedavi merkezi (ÜYTE),

d) Diyaliz ünitesi/Diyaliz merkezi,

e) Genetik hastalıklar değerlendirme merkezi,

f) Çocuk izlem merkezi (ÇİM),

g) Bağımlılık danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezleri,

ğ) Gebe okulu,

h) İnme ünitesi,

ı) Kemik iliği nakil merkezi,

i) Organ bağış birimi,

j) Göz bankası ve kornea nakli merkezi,

k) Onkoloji tanı ve tedavi merkezi,

l) Transfüzyon merkezi,

m) Palyatif bakım merkezi,

n) Yanık ünitesi/Yanık merkezi,

o) Hiperbarik oksijen tedavi merkezi,

ö) Kalp merkezi,

p) Terapötik aferez ünitesi/Terapötik aferez merkezi,

r) Evde sağlık hizmetleri birimi,

s) Prematüre retinopatisi tanı merkezi/Prematüre retinopatisi tanı ve tedavi merkezleri,

ş) Sağlıklı yaş alma birimi (YAŞAM),

t) Nöromüsküler hastalıklar birimi,

u) Perinatal merkez,

ü) İlgili mevzuatı kapsamında açılacak diğer benzer birimler bağlı birim olarak eklenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üçüncü basamak sağlık tesisleri şunlardır:

a) Eğitim ve araştırma hastanesi.

b) Dal eğitim ve araştırma hastanesi.

c) Ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanesi.

ç) Üniversite hastanesi.

d) Üniversite dal hastanesi.

e) Üniversite ağız ve diş sağlığı hastanesi.

f) Üniversite enstitüsü hastanesi.

(3) Üçüncü basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;

a) Toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM),

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi (GETAT),

c) Obezite merkezi,

ç) Üremeye yardımcı tedavi merkezi (ÜYTE),

d) Diyaliz ünitesi/Diyaliz merkezi,

e) Genetik hastalıklar değerlendirme merkezi,

f) Çocuk izlem merkezi (ÇİM),

g) Bağımlılık danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezleri,

ğ) Gebe okulu,

h) Farklı adreslerde hizmet sunulan semt poliklinikleri,

ı) Ek hizmet binaları,

i) Göz bankası ve kornea nakli merkezi,

j) Organ bağış birimi,

k) Yanık ünitesi/Yanık merkezi,

l) Hiperbarik oksijen tedavi merkezi,

m) Kalp merkezi,

n) Kemik iliği nakil merkezi,

o) Organ nakli merkezi,

ö) Kapsamlı onkoloji merkezi,

p) Onkoloji tanı ve tedavi merkezi,

r) İnme ünitesi/İnme merkezi,

s) Kordon kanı bankası,

ş) Transfüzyon merkezi,

t) Palyatif bakım merkezi,

u) Evde sağlık hizmetleri birimi,

ü) Prematüre retinopatisi tanı merkezi/Prematüre retinopatisi tanı ve tedavi merkezleri,

v) Terapötik aferez ünitesi/Terapötik aferez merkezi,

y) Sağlıklı yaş alma birimi (YAŞAM),

z) Nöromüsküler hastalıklar birimi,

aa) Perinatal merkez,

bb) İlgili mevzuatı kapsamında açılacak diğer benzer birimler bağlı birim olarak eklenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş; aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “imar mevzuatına uygun olmak kaydıyla;” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“20/9/2019 tarihinden önce geçici ruhsat belgesi almış veya yapımına başlanmış olan sağlık tesislerinde, fiziki bağlantı sağlanamaması durumunda, hizmet bütünlüğü bozulmayacak şekilde sağlık tesisi tarafından gerekli önlemler alınır.”

“(8) Sit alanında veya koruma kapsamında bulunan binalardaki sağlık tesislerinin her türlü fiziki değişikliği, tadilat ve benzeri iş ve işlemler Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda gerçekleştirilir.”

“(10) Diğer bakanlıklar bünyesindeki Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesisleri ile ilgili bakanlık veya kurumlar tarafından açılan dispanser, revir, poliklinik, laboratuvar ve benzeri sağlık tesislerinin inceleme, denetim ve değerlendirmeleri bu kurumların gizlilik ve güvenlik durumları dikkate alınarak yapılır. Gizlilik ve güvenlik durumlarının dikkate alınmasının gerektiği kurumlarda yetkilendirilen sağlık birimlerine, ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenemez veya bu birimler herhangi bir sağlık tesisinin faaliyet izin belgesine eklenemez.

(11) Daha önce sağlık tesisi olarak kullanılmış olan veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda yeni sağlık tesislerinin açılması veya bu binalara taşınılması durumlarında; binada tadilat yapılmayacak ise Ek-1’de yer alan fiziki kriterler, tadilat yapılacak ise statik tetkikinin yapılması, tetkik sonucu ve taşıyıcı sistemin durumuna göre, Ek-2 veya Ek-1’de yer alan fiziki kriterler uygulanır.

(12) Aynı hizmet binasında faaliyet gösteren farklı statüde hizmet veren sağlık kuruluşları, her biri için aranan fonksiyonel hizmet birimlerinin asgari şartlarını taşımaları kaydıyla aynı binada ayrı ayrı ruhsatlandırılabilir. Aynı binada ruhsatlandırılacak olan bu sağlık tesislerinden istenen Ek-3’te belirtilen başvuru belgeleri aynı bina için ortak kullanılabilir.

(13) Müstakil olarak ruhsatlandırılan ilçe hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin türüne göre bazı hizmetler aynı alanda/bölümde/katlarda birleştirilebilir.

(14) Belediyelere ait parklarda giriş ve çıkış kapıları müstakil olacak şekilde; prefabrik, çelik konstrüksiyon ve benzeri yapılar inşa edilebilir veya yapısal olarak uygun olan mevcut yapılarda birinci basamak sağlık tesisleri veya bağlı birimleri açılabilir. Bu durumda olan yapıların yapısal özellikleri dikkate alınarak bu yapılar için deprem dayanıklılık raporu istenmeyebilir.

(15) Sağlık tesislerinin fiziki durumu, hizmet birimleriyle bağlantı durumu, giriş-çıkış alanları, aydınlatma, tadilat projeleri ve benzeri diğer konularda hasta sağlığını ve güvenliğini sağlayacak şekilde işlem yapılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(2) Komisyon sağlık tesisinin türüne göre, il sağlık müdürü veya görevlendireceği ilgili başkan veya başkan yardımcısı başkanlığında;

a) Birinci basamak sağlık tesisleri için, sağlık tesisinin hizmet vereceği branşlarda en az bir tabip veya diş tabibi, en az bir diğer sağlık meslek mensubu, bir mimar veya inşaat mühendisi ile ihtiyaç duyulması halinde iş güvenliği uzmanı, makine veya elektrik alanlarında mühendis veya diğer teknik personel olmak üzere en az beş kişiden,

b) İkinci basamak sağlık tesisleri için, sağlık tesisinin hizmet vereceği branşlar dikkate alınarak en az bir tabip veya diş tabibi, en az bir kalite konusunda deneyimli sağlık meslek mensubu, bir mimar veya inşaat mühendisi, bir makine mühendisi ve bir elektrik mühendisi veya bu alanlardaki diğer teknik personel ile ihtiyaç duyulması halinde iş güvenliği uzmanı olmak üzere en az yedi kişiden,

c) Üçüncü basamak sağlık tesisleri için, sağlık tesisinin hizmet vereceği branşlar dikkate alınarak en az biri tıp veya diş hekimliği fakültesi öğretim üyesi veya eğitim ve araştırma hastanelerinden eğitim görevlisi olmak üzere toplam üç tabip veya diş tabibi, kalite konusunda deneyimli en az bir sağlık meslek mensubu,  bir mimar veya inşaat mühendisi, bir makine mühendisi ve bir elektrik mühendisi veya bu alanlardaki diğer teknik personel ile ihtiyaç duyulması halinde iş güvenliği uzmanı olmak üzere en az dokuz kişiden oluşturulur. İldeki sağlık tesislerinin sayısı dikkate alınarak Müdürlük bünyesinde birden çok komisyon kurulabilir.”

“Komisyon üyeleri birden çok komisyonda görevlendirilebilir. Aynı ilde başka bir üniversite hastanesi ya da eğitim ve araştırma hastanesi bulunmadığı takdirde, aynı üniversiteden veya aynı eğitim ve araştırma hastanesinden ilgili mevzuatına göre öğretim üyesi/eğitim görevlisi görevlendirilebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Karşı oy kullanan üyeler, karşı oy gerekçesini kararda belirtir.”

“(4) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde karşı oy kullanan üyelerin gerekçeleri, uzman kişilere incelettirilebilir. Bakanlık bu incelemenin sonucunda, karşı oy kullanan üyelerin ve inceleme yapan uzmanın görüşleri doğrultusunda ruhsat verilip verilmeyeceğine karar verir.

(5) Komisyonun sekretarya görevini, sağlık hizmetleri başkanlığı yerine getirir. Sekretaryada; sekretarya görevini yürüten başkanlıktan ilgili personel ile sağlık tesislerinin basamak ve türüne göre diğer başkanlıklardan yetkin personel daimi olarak görevlendirilir.”

“(6) Komisyon sekretaryası, komisyonların kurulmasına yönelik iş ve işlemleri yürütür. Sağlık tesisleri ile komisyon arasında koordinasyonu, bilgi ve belge akışını sağlar. Yerinde inceleme ve değerlendirme planını hazırlayarak sağlık tesisine ve komisyon üyelerine bildirir. Başvuru dosyasının incelemesini yaparak Bakanlığa gönderilmesini sağlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Özel kanunlarına göre sağlık tesisi açmaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili mevzuattan kaynaklanan muafiyetler saklı kalmak kaydıyla; sağlık tesisi planlaması, sağlık insan gücü kriterleri, Bakanlık tarafından yayımlanacak planlama ilanı kapsamında değerlendirilir. Ancak bu sağlık tesislerinde bulundurulması gereken asgari tıbbi donanım ve hizmet standartları açısından 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 3/2/2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine tabi olup başvuru, bina durumu ve fiziki kriterler açısından ise bu Yönetmeliğe tabidir.”

“(4) Genel Müdürlük gerektiğinde sağlık tesislerinin yatırım izinleri ile kapasite tespiti veya değişikliklerini değerlendirmek üzere; komisyon/komisyonlar kurar. Bu komisyonlarda Bakanlığın ilgili birimlerini temsil eden yönetici düzeyinde en az bir üye bulunur. Komisyonların teşkili, çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Ön izin başvuru şartı aranmayan Bakanlığa bağlı birinci basamak sağlık tesislerinin yatırım planlama izinleri bağlı olduğu ilgili birim tarafından; Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin yatırım planlama izinleri Genel Müdürlük tarafından verilir. Yatırım planlama izni verilen sağlık tesislerinin ruhsat başvuru aşamasına kadar olan süreçleri Bakanlığın ilgili birimlerince koordine edilerek yürütülür.”

“c) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesislerinin ön izin işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.”

“(5) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesisleri için Genel Müdürlük tarafından ön izin verilerek üzerine uygunluk notu yazılan avan proje, diğer mühendislik projelendirmelerinde esas alınır ve başvuru yapan kurum ve kuruluş tarafından yapı ruhsatı vermeye yetkili idarenin onayına sunulur. Proje değişikliklerinde de yapı ruhsatı başvurusundan önce Genel Müdürlükten ön izin alınması zorunludur. Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin bu işlemleri, Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yürütülür.

(6) Başvuru sahibi, yapı ruhsatı vermeye yetkili idarece onaylanan avan projenin bir örneğini yerinde incelemelerde kullanılmak üzere müdürlüğe teslim eder.”

“(9) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış sağlık tesislerinde, ön izin alınmaksızın, müdürlüğün izni ve yapı ruhsatı vermeye yetkili idare tarafından uygun bulunmak ve ruhsat projesine işlenmek kaydıyla, taşıyıcı unsuru etkilemeyen tadilat ve tamirat işleri yapılabilir.”

“(10) Yapı kullanım izni, yapı kayıt belgesi ve onaylı mimari projesi bulunamayan eski binalarda faaliyet gösteren Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin ruhsat işlemlerinde bu belgelerin temin süreci beklenmeksizin rölöve projeleri esas alınabilir. Bu sağlık tesislerinde statik tetkikler yapılmadan taşıyıcı sistemi etkileyen tadilat ve fiziki büyüme yapılamaz. Rölöve projeleri, teknik personel ve yeterli donanım olması halinde öncelikle müdürlük tarafından hazırlanır. Teknik personeli ve yeterli donanımı olmayan müdürlükler, rölöve projelerini Bakanlığın ilgili teknik biriminden izin alınmak kaydı ile hizmet alımı yöntemiyle temin edebilirler.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sağlık tesisi açmak, ruhsatlandırmak veya mevcut sağlık tesisinde değişiklik yapmak isteyen bu Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, sağlık tesisinin bulunduğu müdürlüğe başvurur. Komisyon sekretaryası tarafından başvuru dosyasında eksiklik tespit edilmesi halinde eksiklikler giderildikten sonra yeniden başvuru yapılır.

(3) Başvuru dosyasının tam olması durumunda komisyon, sağlık tesisini onaylanmış mimari projesi üzerinden kapsamına göre Ek-1 veya Ek-2’de yer alan fiziki kriterler ile ilgili mevzuatı bulunan tıbbi birimlerin mevzuatındaki fiziki kriterleri çerçevesinde yerinde inceler, değerlendirir ve kapsamına göre Ek-5a veya Ek-5b’de yer alan komisyon raporunu hazırlar. Komisyon raporunda, sağlık tesisine geçici ruhsat veya ruhsat belgesi verilip verilmeyeceği hususundaki görüşe yer verilir. Müdürlükçe Bakanlığa gönderilecek başvuru dosyasına, komisyon tarafından hazırlanan yerinde inceleme raporu ve Ek-3’te yer alan belgeler eklenir.

(4) Bu değerlendirme sonucunda eksiklik tespit edilmesi durumunda; eksiklikler değerlendirme yapılan kuruma bildirilerek eksikliğin giderilmesi için komisyon tarafından makul bir süre verilir. Ancak tespit edilen eksiklikler için ayrı ayrı süreler verilebileceği gibi ortak bir süre de verilebilir. Başvuru yapan kurum eksikliklerini giderdikten sonra müdürlüğe tekrar başvuru yapar.

(5) Komisyonun değerlendirme raporuna başvuru sahipleri itirazda bulunabilir. İtiraz süresi raporun başvuru sahibine tebliğinden itibaren on beş işgünüdür. İtirazın komisyon tarafından sonuçlandırılamaması halinde, müdürlükçe inceleme raporu, itiraz gerekçeleri ve buna dair komisyon görüşü dosyası ile birlikte Bakanlığa gönderilir.

(6) Komisyon tarafından sağlık tesislerinde yerinde inceleme ve değerlendirme yapılırken, sağlık tesisi bünyesinde yer alan belgelendirilmiş birimlerin belge kontrolü yapılır. Belgelendirilmiş bu birimler, komisyonun ruhsatlandırma veya faaliyet iznine esas inceleme ve değerlendirmesine tabi değildir. Ancak bu birimler kendi mevzuatı çerçevesinde belgelendirilirken birim içinde yer alan ortak alanlar Ek-1 ve/veya Ek-2’de belirlenen fiziki kriterlere göre değerlendirilir.

(7) Ruhsatlandırılacak sağlık tesisleri bünyesinde yer alan ve henüz belgelendirilememiş birimleri olan sağlık tesislerine ruhsat belgesi düzenlenir. Bu birimlere ait belgeler düzenlendikten sonra faaliyet izin belgesine eklenmek üzere müdürlük tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(8) Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin ruhsat başvuru dosyası, açılış onayından sonra sağlık tesisi tarafından hazırlanıp müdürlükçe uygun görüldükten sonra Bakanlığın ilgili birimine gönderilir. Başvuru dosyası, ilgili birim tarafından da değerlendirilir. Başvurunun uygun görülmesi halinde, açılış onayı ile birlikte başvuru dosyası uygun görüşle geçici ruhsat veya ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(9) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, Devlet üniversiteleri, belediyeler ve OSB’lere ait sağlık tesislerinin ruhsatlandırma başvuru dosyası, müdürlükçe değerlendirilip uygun görüldükten sonra ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, dokuzuncu, on birinci ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bakanlığın ilgili birimleri tarafından uygun görüşle gönderilen başvurular, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde, sağlık tesisine geçici ruhsat veya ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenerek müdürlüğe gönderilir ve Bakanlığın ilgili birimine de bilgi verilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık tesislerinin bünyesinde açılışı belgeye tabi ünite, birim ve merkezlerin Bakanlığın ilgili birimleri tarafından kayıtları yapılır ve onayları faaliyet izin belgesine eklenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.”

“(9) Sağlık tesislerinde imar mevzuatına uygun olmak kaydıyla, büyük onarım ve tadilat yapılması durumunda revize projeler ile ruhsata ve/veya faaliyet izin belgesine esas projeler müdürlük tarafından Genel Müdürlüğe veya Bakanlığın ilgili birimine gönderilir. Ancak Bakanlığa bağlı birinci basamak sağlık tesislerine ait revize projeler, müdürlük tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Gerekli görülmesi halinde onarım ve tadilat projeleri ruhsata ve/veya faaliyet izin belgesine esas proje ile birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığın ilgili birimine gönderilir.”

“(11) Üniversitelerin bünyesinde bulunan mediko-sosyal sağlık hizmetleri birimi, Genel Müdürlükçe birinci basamak sağlık tesisi kapsamında müstakil olarak ruhsatlandırılır ve faaliyet izin belgesi düzenlenir.”

“(13) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri tarafından ruhsat başvurusu yapılan sağlık tesislerinin Bakanlıkça ruhsatlandırılmasının uygun görülmesi halinde, bu sağlık tesislerinin ruhsat ve faaliyet izin belgesindeki adı, özel adları saklı kalmak kaydıyla, sağlık tesisinin bu Yönetmelik kapsamındaki basamak ve türüne göre Bakanlıkça belirlenir.”

“(14) Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin adları, sağlık tesislerinin ilk kuruluş aşamasında ilgili birimler tarafından belirlenerek kuruluş onayı alınır ve sistem kaydı yapılır. Mevcut sağlık tesislerinin ad değişiklikleri ise sağlık tesisinin basamak grubuna göre ad verilmesine yönelik mevzuat düzenlemesini yapan birimler tarafından verilir ve sistem kaydı yapılarak ilgili birimlere bildirilir.

(15) Özel kanunlarına göre sağlık hizmeti vermesi uygun görülen ve bünyesinde ruhsatlandırılmış herhangi bir sağlık tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının sunmak istedikleri sağlık hizmetine ilişkin birim taleplerinin Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde bu birimlere ilgili belge meri mevzuatına göre düzenlenir.

(16) Bu Yönetmelik kapsamında bir sağlık tesisi kapatılacağı zaman; Bakanlığın ilgili birimi tarafından kapatılma onayı alınarak Genel Müdürlüğe bildirilir. Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri dışındaki sağlık tesisleri kapatılacağı zaman, Genel Müdürlük tarafından kapatılma onayı alınır. Genel Müdürlük tarafından kapatılma onayı alınmış sağlık tesisinin geçici ruhsat/ruhsat ve/veya faaliyet izin belgesi iptal edilir.

(17) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir sağlık tesisinin adres değişikliği durumunda; Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri için Bakanlığın ilgili birimi tarafından adres değişikliği onayı alınarak adres değişikliğine ilişkin belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilir. Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri dışındaki sağlık tesisleri için Genel Müdürlük tarafından adres değişikliği onayı alınır.  Genel Müdürlük tarafından sağlık tesisi için yeni adrese uygun olarak geçici ruhsat/ruhsat ve faaliyet izin belgesi yenilenir.

(18) Bulunduğu bölgede sağlık hizmet sunumuna acil ihtiyaç duyulan ve ilgili birimler tarafından geçici veya kesin kabulü yapılarak açılış onayı alınmış, ancak ruhsatlandırma için eksiklikleri olan Bakanlığa bağlı sağlık tesislerine bu eksikliklerini gidermeleri için üç yıl süre verilebilir. Böyle durumlarda müdürlük tarafından gerekçeli rapor hazırlanarak Bakanlığın ilgili birimine gönderilir. İlgili birim tarafından uygun görülmesi halinde başvuru Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tarafından da uygun görülmesi halinde sağlık tesisine geçici ruhsat belgesi düzenlenerek faaliyetine izin verilebilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetim ve idari yaptırım

MADDE 16- (1) Ruhsatlandırılan ve faaliyet izin belgesi verilen sağlık tesisleri, Bakanlıkça yapılacak olan olağan dışı denetimler hariç,  ruhsat ve faaliyet izni şartlarına uygunluk bakımından Ek-1 ve Ek-2’deki kriterlere göre,  sağlık tesisleri bünyesinde bulunan ve ilgili mevzuatı kapsamında Bakanlıkça verilen ruhsat, izin veya faaliyet belgesi ile faaliyet gösteren özellikli hizmet birimleri ise tabi oldukları ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça oluşturulan ve e-denetim sistemine girilen denetim sorgu formlarına göre müdürlük tarafından oluşturulan en az üç kişilik denetim ekibi tarafından yılda en az bir defa e-denetim sistemi üzerinden denetlenir.

(2) Bu Yönetmeliğe ve özellikli hizmet birimlerinin tabi olduğu ilgili mevzuata aykırı durumların tespiti halinde ilgili sağlık tesisi, birinci ve ikinci tespitlerde eksikliğin giderilmesi için otuz gün süre verilerek yazılı olarak uyarılır; üçüncü tespitte kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında kendi mevzuatına göre disiplin hükümleri uygulanır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı geçici maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça düzenlenmiş geçici ruhsat belgeleri, on yılı geçmemek üzere, Ek-1’de yer alan fiziki kriterler ile ilgili mevzuatındaki fiziki kriterlerin sağlanması kaydıyla, ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenleninceye kadar geçerlidir. Ülke genelinde veya bölgesel olarak mücbir sebeplerin oluşması durumunda, mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçen süreler, bu fıkrada belirtilen süreye ilave edilebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça düzenlenmiş geçici ruhsat belgesi bulunan sağlık tesisleri, komisyonlar tarafından birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde Ek-1’de yer alan fiziki kriterler ile ilgili mevzuatındaki fiziki kriterler açısından yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir. Değerlendirilen sağlık tesislerinden, kriterleri sağlayamayanlara eksikliklerini giderebilmeleri için gerekçesi belirtilerek makul süreler verilir. Verilen süreler sonunda yapısal nedenlerden dolayı giderilmesi tümüyle mümkün olmayan eksikliklerin bulunması halinde bu durum komisyon tarafından rapor haline getirilir. Komisyon kanaatini de içeren rapor, ruhsat ve faaliyet izin belgesi için Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda bu eksikliklerin giderilmesine karar verilmesi halinde eksikliklerin tamamlanması için ilgili sağlık tesisine makul süre verilir. Başvuru yapan kurum eksikliklerini giderdikten sonra müdürlüğe tekrar başvuru yapar. Bakanlıkça başvuru dosyası uygun bulunan veya eksikliklerini tamamlayan sağlık tesislerine ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir. Ancak Bakanlık tarafından da verilen süreler sonunda bütünüyle giderilmesi mümkün olmayan eksikler nihai karar için Bakanlıkça tekrar değerlendirilir. Bahse konu eksikliklerin, sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkilemeyecek veya telafisi güç zararlara sebebiyet vermeyecek düzeyde olması halinde ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir. Aksi halde, bilirkişi raporu ve/veya Bakanlığın yerinde denetim raporu ile sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkileyecek veya telafisi güç zararlara sebebiyet verecek düzeyde eksikliği tespit edilen sağlık tesislerinin geçici ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir. Bu fıkradaki sağlık tesisleri için ruhsat ve faaliyet izin belgesi verilmesi veya geçici ruhsatın iptal edilmesi işlemleri on beş yıl içinde tamamlanır.”

“(4) Özel kanunlarına göre sağlık hizmeti sunan belediyeler, OSB’ler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından başvuruları uygun görülen sağlık tesislerinin 20/9/2019 tarihindeki mevcut kapasiteleri bir defaya mahsus olmak üzere kabul edilir ve Genel Müdürlük tarafından geçici ruhsat veya ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4a, Ek-4b, Ek-4c, Ek-5a ve Ek-5b’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Editör: Erdoğan Yazıcı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *